You are currently viewing تقویت پیاز زعفران کشت شده در گناباد
پیاز زعفران

تقویت پیاز زعفران کشت شده در گناباد

پیاز زعفران کشت شده در مزارع کشاورزی، پس از چند سال نیاز به تقویت دارد ومی بایست به کلی عوض شود؟ آیا پیاز زعفران مناطقی چون گناباد و قایناتبرای کشت در تمامی کشور مناسب است؟
بسیاری از مشتریانی که تماس می گیرند دارای زمین های وسیعی هستند و می خواهند بدانند که پیاز زعفران کشت شده در زمینشان تا چند سال جواب می دهد و پس از چه مدتی می بایست به تقویت آن پرداخت.
در پاسخ این دسته از افراد اینگونه می توان گفت که به طور معمول از ۴ تا ۷ سال پیاز در زمین ها گلدهی دارد و پس از این مدت آن بازدهی مد نظر را نخواهد داشت.
هر چند مشتریانی هستند که سال های سال حتی نگاهی به زمین خود نمی کنند و به راحتی می گویند ما که از زعفران خیری ندیدیم! کاش لااقل به زمین های افرادی که برداشت خوبی دارند دقت کنید و ببینید که آنان چه روالی را برای این کار پیش گرفته اند.
معمولاً انواع پیاز مرغوب و سالم از شهرهای قاینات، بیرجند، تربت حیدریه، گناباد و تایباد در خراسان رضوی و جنوبی تأمین می شود که قیمت آن واقعا مناسب است.
منبع: بازار زعفران ایران