You are currently viewing تولید انواع دستگاه مکانیزه کاشت پیاز زعفران
توليد انواع دستگاه مکانيزه کاشت پياز زعفران

تولید انواع دستگاه مکانیزه کاشت پیاز زعفران

بازار زعفران ایران با تولید انواع دستگاه مکانیزه کاشت پیاز زعفران آماده فروش آن به کشاورزان برای سهولت در امر کشت زعفران می باشد.
این روزها، نحوه کشت پیاز زعفران بسیار مهم است. دو روش مناسب کشت است. روش سنتی، یا گودالی است. در این روش امکان استفاده از دستگاه مکانیزه وجود ندارد. روش جدید، روش شیاری است. در این روش، شیارهایی به عمق ۲۰ سانت در ردیف هایی با فاصله ۱۰ الی ۲۰ سانت ایجاد می شود. دستگاه مکانیزه کاشت پیاز زعفران تولید شده است که به راحتی می تواند پیازها را به فاصله های یکسان قرار دهد. بهترین مرکز برای خرید این دستگاه، بازار زعفران ایران است.