You are currently viewing فروش پیاز زعفران در مشهد

فروش پیاز زعفران در مشهد

میزان برداشت زعفران در هر هکتار حداکثر ۱۷۰۰ کیلو گل می باشد هر ۸۰ کیلو گل یک کیلو زعفران خشک می دهد یعنی شما از هر هکتار ۲۱ کیلو زعفران خشک می توانید برداشت نمایید هر کیلو زعفران خشک به قیمت ۵ میلیون تومان هست هر هکتار ۵ تن تا ۷ تن پیاز زعفران نیاز دارد البته ۴ تن هم می تونید بکارید در ضمن این حداکثر برداشت بود و اگر میانگین رو بگیرید از هر هکتار ۱۰ کیلو زعفران خشک می تونید برداشت کنید هر هکتار ۱۰٫۰۰۰ متر مربع هست.