You are currently viewing فروش پیاز زعفران مرغوب در اصفهان
فروش پیاز زعفران مرغوب در اصفهان

فروش پیاز زعفران مرغوب در اصفهان

پیاز زعفران، یکی از محصولات کشاورزی بسیار مناسب در مناطق گرم و خشک است. این محصول، باعث رویش گل های زعفران می شود. امروزه با توجه به کمبود و بحران آب که در کل کشور، بوجود آمده است، کشت محصول زعفران، می تواند توجیه اقتصادی مناسبی برای کشاورز ایجاد کند.

پیاز زعفران، بنه های توپری هستند که به فواصل ده الی بیست سانتی متری از هم، کشت می شود. ارتفاع کشت پیاز باید بین ۱۵ تا ۲۰ سانتی متر باشد. فصل کشت پیاز زعفران، از اواسط اردیبهشت آغاز و تا انتهای تابستان ادامه می یابد. پیاز زعفران، مانند سایر محصولات کشاورزی، دارای کیفیت های گوناگونی است. در نتیجه پیاز زعفران مرغوب باید دارای اقلیم مناسبی باشد تا بتواند بهترین بازدهی را داشته باشد. از مناطقی که کشت این محصول گسترش زیادی یافته است، می توان به استان اصفهان اشاره کرد. فروش این پیاز در استان اصفهان نیز، مانند استان خراسان از اواسط بهار آغاز می شود.