You are currently viewing میزان پیاز زعفران در هکتار

میزان پیاز زعفران در هکتار

میزان برداشت زعفران در هر هکتار حداکثر ۱۷۰۰ کیلو گل می باشد هر ۸۰ کیلو گل یک کیلو زعفران خشک می دهد یعنی شما از هر هکتار ۲۱ کیلو زعفران خشک می توانید برداشت نمایید.
هر کیلو زعفران خشک به قیمت ۵ میلیون تومان هست هر هکتار ۵ تن تا ۷ تن پیاز زعفران نیاز دارد البته ۴ تن هم می تونید بکارید در ضمن این حداکثر برداشت بود و اگر میانگین رو بگیرید از هر هکتار ۱۰ کیلو زعفران خشک می تونید برداشت کنید هر هکتار ۱۰٫۰۰۰ متر مربع هست اگر به کاشت وارد نیستید ما با تجربه ۱۰ ساله حاضریم مهندسی و اصولی با تمام راهنمائی های لازم زمین شما را بکاریم و تحویلتان دهیم و تا برداشت محصول زعفران راهنمائی های لازم را داشته باشیم

پیازهای زعفران ما بهترین پیازها در ایران می باشد
قیمت هر ۱ تُن پیاز زعفران درجه یک ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان می باشد
سفارشات زیر ۸۰ کیلو هر کیلو ۴۳۰۰ تومان می باشد
بالای ۸۰ کیلو تا ۵۰۰ کیلو هر کیلو ۴۰۰۰ تومان
و بالای ۵۰۰ کیلو هر کیلو ۳۹۰۰ تومان
بالای ۵ تُن هر کیلو ۳۸۰۰ تومان

منبع: بازار زعفران ایران