You are currently viewing نرخ امروز انواع پیاز زعفران تربت حیدریه
پیاز زعفران قاینات

نرخ امروز انواع پیاز زعفران تربت حیدریه

انواع پیاز زعفران تربت حیدریه از لحاظ خصوصیات را با نرخ امروز و ارزانتر از سایر مراکز پخش خریداری نمایید.
هرساله کشاورزان بمنظور بررسی وضعیت پیاز های زعفران بایستی در فصل بهار، زمین زراعی و بنه های مازاد را چک کنند.
برخی از آنانکه پوک شده و برخی دیگر جای کافی برای رشد و تکثیر مجدد ندارند را خارج کنند. در اینصورت انواع بنه ها را بدون آبیاری و جدا کردن غلاف قهوه ای شان دوباره بکارید.
نرخ کوددهی پیاز زعفران با توجه به خصوصیات خاک توسط کارشناسان معین می گردد. امروز بهترین زمان برای خرید و ایجاد آمادگی برای کاشتن است.

منبع: بازار زعفران ایران