نوشته‌ها

میزان پیاز زعفران در هکتار

/
میزان برداشت زعفران در هر هکتار حداکثر 1700 کیلو گل می باشد هر 80 کیلو…