نوشته‌ها

خاک مناسب جهت کاشت و پرورش زعفران

خاک مناسب جهت کاشت و پرورش زعفران

/
زعفران در زمین های شور، رسی یا خیلی شنی رشد نمی کند بلکه بهترین…