نوشته‌ها

پیاز زعفران درجه یک قائنات

عرضه مستقیم پیاز زعفران قائنات درجه یک اعلا

/
اواسط اردیبهشت ماه هر سال، آغاز فصل و دوره کشت پیاز زعفران است. …